Tooted
Family Care Company

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Sissejuhatus

Isikuandmete töötlemise kord selgitab, kuidas SPLAT GLOBAL LLC, registreerimisnumber 1037739476312 (edaspidi SPLAT), töötleb teilt kogutud isikuandmeid ajal, kui külastate SPLATile kuuluvaid ja hallatavaid veebisaite (edaspidi veebisaidid) ning kasutate nende teenuseid. Arvesse tuleb võtta järgmisi veebisaite:

www.splatglobal.com

lt.splatglobal.com

se.splatglobal.com

fi.splatglobal.com

fr.splatglobal.com

tr.splatglobal.com

es.splatglobal.com

de.splatglobal.com

pl.splatglobal.com

lv.splatglobal.com

et.splatglobal.com

it.splatglobal.com

si.splatglobal.com

ro.splatglobal.com

sr.splatglobal.com

cz.splatglobal.com

bg.splatglobal.com

ka.splatglobal.com

dk.splatglobal.com

Isikuandmed tähendavad mis tahes teavet isiku kohta, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste tunnuste alusel nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu selle isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile eriomast tegurit.

Töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Meie teenuste ja toodete registreerimine ja kasutamine

Töötleme teie aktiivselt edastatud isikuandmeid, nt kui registreerute meie juures järgmiste toimingute tegemiseks: kontaktide registri seadistamine, päringute ja küsimuste saatmine, tellimuste ettevalmistamine ja esitamine, allalaaditavatele failidele juurdepääsemine või teenuslepingu sõlmimine. Sellised isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada teie nime, e-posti aadressi, kontaktandmeid, ettevõtte kuuluvust, riiki, taotluste ja tellimuste andmeid.

SPLAT kogub ja kasutab isikuandmeid ainult teie soovitud teenuste pakkumiseks, teie kontaktkirje haldamiseks, teie tuvastamiseks ja teiega suhtlemiseks. Samuti suhtleme teiega meie üldiste päringute rubriigi kaudu ning vastates kaebustele ja üldisele tagasisidele, mille olete andnud meie teenuste kohta või seetõttu, et meil oli või on teiega kehtiv leping. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikli 6 lõike 1 punkt b (st töötlemine on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks või täitmiseks).

Võime teiega ühendust võtta ka seoses teie rahuloluga meie toodete ja teenuste suhtes ning korraldada muid uuringuid.

Kasutame teie registreerumisel esitatud isiku- ja kontaktandmeid, et teavitada teid otse meie lisatoodetest ja ­teenustest, nt saate oma e-posti aadressile tellida meie e-teavituskirju. Teie isikuandmete kasutamine seotud toodete ja teenuste otseseks reklaamimiseks on meie kui selle veebisaidi pakkuja õigustatud huvi (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Võite igal ajal keelata oma isikuandmete kasutamise otseturunduseks. Seejärel hoidume igasugusest töötlemisest, kui see on seotud selliste eesmärkidega. Võite meid oma keelust teavitada, saates selle e-posti aadressile ecdm@splatglobal.com. Samuti saate selle teenuse tellimuse tühistada, vajutades lingile, mis on esitatud igas e-teavituskirjas.

Töötleme teie isikuandmeid nii palju, kui on vaja meie kui vastutava töötleja juriidiliste kohustuste, eriti raamatupidamiskohustuste ja maksuõiguse nõuete täitmiseks. Sellise töötlemise õiguslik alus on IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Kui allpool nimetatud konkreetsetes teenustes ei ole erandeid, säilitatakse teie isikuandmeid nii kaua, kuni teie kasutajakontot kasutatakse. Kui teie kontol pole tehtud ühtki toimingut, kustutatakse teie isikuandmed pärast eesmärgi täitmist. Seadusest tulenev säilitamiskohustus või vajadus õigustoimingute järele, mis võivad tuleneda teenuste väärkasutusest, võivad kaasa tuua teie isikuandmete pikema säilitamise. Sel juhul teavitame teid sellest.

Kolmandate isikute allikatest kogutud andmed

Samuti võime koguda teie kohta isikuandmeid, näiteks teie nime ja kontaktandmed, et pakkuda teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis on pärit kolmandatelt isikutelt messidel ja veebiseminaritel, kus me osaleme.

Sellise töötlemise õiguslik alus on IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f, sest meie kontserni õigustatud huvi on säilitada oma kasutajabaasi, tuua veebisaidile uusi kasutajaid ning teavitada (võimalikke) kasutajaid SPLATi korraldatud ja pakutavatest teenustest.

Automatiseeritud otsuste tegemine

Me ei kasuta teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemisel, mis tekitab teie suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid sarnasel moel märkimisväärselt.

Isikuandmete automaatne kogumine

Kui külastate veebisaiti informatiivsetel põhjustel, s.t ilma registreerimata, võime teatud andmeid koguda ja salvestada automaatselt küpsisefailidesse. Kasutame neid andmeid ainult selleks, et osutada tõhusat teenust (nt kohandada meie veebisaiti teie lõppkasutaja seadme vajaduste järgi või lubada teil meie veebisaidile sisse logida). Sellise töötlemise õiguslik alus on IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b.

Juhul kui isikuandmeid töödeldakse küpsiste ja/või muudel eesmärkidel kasutatava tehnoloogia abil, nt täiustades meie veebisaiti või turunduseesmärke, põhineb töötlemine IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktil f ja väljendab meie õigustatud huvi säilitada oma kasutajaskond, tuua veebisaidile uusi kasutajaid ning teavitada (võimalikke) kasutajaid SPLATi korraldatud ja pakutavatest teenustest.

Kasutatavad küpsised võimaldavad meil näha:

  • internetidomeeni ja IP-aadressi, kust pääsete meie veebisaidile 
  • internetibrauseri tüüpi ja arvuti operatsioonisüsteemi 
  • kuupäeva ja kellaaega, kui külastate meie veebisaiti 
  • lehti, mida meie veebisaidil külastate 
  • lehti, mida jagasite suhtlusmeedias, ja millisesse suhtlusmeediavõrku neid jagasite 
  • kui tulite meie veebisaidile teiselt veebisaidilt, siis selle veebisaidi aadressi
  • kui teid suunati meie veebisaidile otsimootorist, siis meie leidmiseks kasutatud veebisaidi aadress ja otsingusõna

Küpsiseid saate hallata veebisaidil oleva küpsisekonfiguraatori abil või muutes brauseri seadeid (üksikasjad leiate veebisaidilt www.allaboutcookies.org).

Teie isikuandmete saaja

SPLATis võidakse teie isikuandmeid edastada SPLAT Groupi üksustele. Sellise üleandmise õiguslik alus on SPLAT Groupi õigustatud huvi pakkuda ühist kohandatud tugiteenust ning tagada meie üksuste sujuv toimimine ülalnimetatud eesmärkidel.

Võime kaasata kolmandaid ettevõtteid ja isikuid, kes aitavad meil pakkuda oma tooteid, klienditoe teenuseid, majutust ja sisu edastamist, ning makseteenuse pakkujaid. Andmete edastamise ja töötlemise õiguslik alus on IKÜMi artikkel 28 koos andmetöötluslepingutega, mille oleme sõlminud kolmandatest isikutest ettevõtetega.

Seetõttu kasutavad meie lepingupartnerid teie isikuandmeid ainult oma ülesannete täitmiseks vajalikul määral ning nad on lepinguga kohustatud töötlema teie isikuandmeid üksnes meie nimel ja kooskõlas meie taotlustega.

Me võime teie isikuandmeid avalikustada, kui see on õiguslikult põhjendatud või nõutav (näiteks kui seda nõuab seadus või kohtumäärus). Sellise töötlemise õiguslik alus on IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt C.

Rahvusvaheline andmeedastus

Ülal kirjeldatud teabejagamise raames võidakse teie isikuandmeid edastada teistesse riikidesse (sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse), kus võivad kehtida teistsugused andmekaitsestandardid kui teie elukohariigis. Pange tähele, et välisriigis töödeldavatele andmetele võivad kehtida välisriigi seadused ja need on kättesaadavad välisriigi valitsusele, kohtutele, õiguskaitseorganitele ja reguleerivatele asutustele. Püüame siiski võtta mõistlikke meetmeid, et hoida piisavat andmekaitse taset teie isikuandmete jagamisel ka selliste riikidega.

SPLAT on siduvate ettevõtluseeskirjade (vastutava töötleja) sertifikaadiga ettevõte ja nendega on reguleeritud ka isikuandmed, mis edastatakse kolmandasse riiki väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Kui andmeid edastatakse väljaspool Euroopa Liitu, tagavad turvalisuse ELi standardsed lepingutingimused. Lisateavet nimetatud kaitsemeetmete kohta leiate standardsete lepingutingimuste saidilt

Säilitamise ajavahemikud

Püüame teie isikuandmetega seotud töötlemistoiminguid võimalikult palju piirata. Kui käesolevas korras ei ole sätestatud konkreetseid säilitamise ajavahemikke, säilitatakse teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui meil on neid vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid oleme kogunud, ja vajaduse korral nii kaua, kui see on ette nähtud kohustuslike säilitamisnõuetega.

Turvalisus

Me rakendame isikuandmete kaitseks kaalukaid ettevaatusabinõusid. Teabe ja infoteenuste kaitsmiseks kasutab SPLAT maailma parimaid küberturbe tavasid ning juhindub organisatsioonilistest ja tehnilistest turvameetmetest, mida reguleerivad ettevõtte infoturbe dokumendid.

Andmesubjektide õigused

Teil võib olla õigus kasutada tasuta osa või kõiki järgmisi õigusi: 

1) nõuda: a) teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid säilitatakse, b) juurdepääsu oma isikuandmetele ja c) teie säilitatavate isikuandmete koopiaid, sealhulgas töötlemise eesmärke, asjaomaste andmete kategooriaid ja saajaid või saajate kategooriaid, kellele andmed avaldatakse, ja võimaluse korral isikuandmete säilitamise kavandatud ajavahemik või kui see pole võimalik, siis selle perioodi määramise kriteeriumid;

2) taotleda oma isikuandmete nõuetekohast parandamist, eemaldamist või piiramist, nt järgmistel põhjustel: a) isikuandmed on ebatäielikud või ebatäpsed, b) neid pole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti, c) töötlemise aluseks olnud nõusolek on tagasi võetud, d) olete kasutanud õigust keelata andmete töötlemine. Kui teie isikuandmeid töötlevad kolmandad isikud, edastame teie andmete parandamise, eemaldamise või piiramise taotluse ka nendele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või sellega kaasneb ebaproportsionaalne koormus;

3) saada enda kohta käivaid isikuandmeid, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et meie teeksime takistusi. Kui see on tehniliselt teostatav, on teil õigus lasta edastada isikuandmeid otse meilt teisele vastutavale töötlejale;

4) keelduda andmete esitamisest ja tühistada igal ajal oma nõusolek isikuandmeid töödelda, ilma et see mõjutaks enne sellist tühistamist toimunud andmete töötlemise toiminguid;

5) igal ajal keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks või – kui selleks annab alust teie konkreetne olukord – muudel eesmärkidel;

6) mitte alluda ühelegi automaatsele üksikotsusele (automaatsel andmetöötlusel põhinevad automaatsed otsused, mille eesmärk on hinnata mitut isiklikku aspekti), mis tekitavad teile õiguslikke tagajärgi või mõjutavad teid sarnasel moel märkimisväärselt;

7) kasutada õiguslikke meetmeid seoses teie õiguste rikkumisega isikuandmete töötlemisel ning esitada kaebusi pädevatele andmekaitseasutustele.

Isikuandmete töötlemise korra ülevaatamine

SPLAT võib isikuandmete töötlemise korda ette teatamata muuta ja värskendada. Kõik muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil. Värskenduste jälgimine on teie kohustus. Viimati ajakohastati isikuandmete töötlemise korda käesoleva korra alguses märgitud kuupäeval.

Kontaktandmed

Kui teil on käesoleva korra kohta küsimusi, võtke ühendust meie vastutava isikuga e-posti aadressil ecdm@splatglobal.com. SPLAT avaldab kahetsust, et e-posti teel saab vastata ainult üldistele küsimustele isikuandmete töötlemise korra kohta.

Soovime teile veebisaidil meeldivat ja täiustatud kasutuskogemust!